Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ส.ค. 62 20,900
14 - 18 ก.ย. 62 20,900
24 - 28 ก.ย. 62 20,900
7 - 11 ต.ค. 62 21,900
27 - 31 ต.ค. 62 21,900
10 - 14 พ.ย. 62 21,900
25 - 29 พ.ย. 62 21,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์
Day 3 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 30 ส.ค. 62 22,900
14 - 18 ก.ย. 62 22,900
24 - 28 ก.ย. 62 22,900
7 - 11 ต.ค. 62 23,900
27 - 31 ต.ค. 62 23,900
10 - 14 พ.ย. 62 23,900
25 - 29 พ.ย. 62 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 ส.ค. 62 23,900
20 - 23 ก.ย. 62 23,900
27 - 30 ก.ย. 62 23,900
12 - 15 ต.ค. 62 23,900
25 - 28 ต.ค. 62 23,900
8 - 11 พ.ย. 62 23,900
12 - 15 ธ.ค. 62 23,900
20 - 23 ธ.ค. 62 23,900
7 - 10 ก.พ. 63 23,900
14 - 17 ก.พ. 63 23,900
21 - 24 ก.พ. 63 23,900
3 - 6 มี.ค. 63 23,900
5 - 8 มี.ค. 63 23,900
13 - 16 มี.ค. 63 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
22 - 25 ส.ค. 62 24,900
12 - 15 ก.ย. 62 24,900
19 - 22 ก.ย. 62 24,900
26 - 29 ก.ย. 62 24,900
3 - 6 ต.ค. 62 24,900
17 - 20 ต.ค. 62 24,900
24 - 27 ต.ค. 62 24,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831
Day 3 อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
Day 4 เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 6 ก.ย. 62 25,900
17 - 20 ก.ย. 62 25,900
1 - 4 ต.ค. 62 25,900
15 - 18 ต.ค. 62 25,900
5 - 8 พ.ย. 62 25,900
19 - 22 พ.ย. 62 25,900
10 - 13 ธ.ค. 62 25,900
14 - 17 ธ.ค. 62 25,900
17 - 20 ธ.ค. 62 25,900
11 - 14 ก.พ. 63 25,900
18 - 21 ก.พ. 63 25,900
3 - 6 มี.ค. 63 25,900
17 - 20 มี.ค. 63 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 25 ส.ค. 62 26,900
20 - 22 ก.ย. 62 26,900
27 - 29 ก.ย. 62 26,900
4 - 6 ต.ค. 62 26,900
18 - 20 ต.ค. 62 26,900
25 - 27 ต.ค. 62 26,900
12 - 14 พ.ย. 62 26,900
26 - 28 พ.ย. 62 26,900
10 - 12 ธ.ค. 62 26,900
17 - 19 ธ.ค. 62 26,900
4 - 6 ก.พ. 63 26,900
18 - 20 ก.พ. 63 26,900
10 - 12 มี.ค. 63 26,900
18 - 20 มี.ค. 63 26,900
25 - 27 มี.ค. 63 26,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เดินทางเมืองหนานโถว –วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน – หมู่บ้านปีศาจซีโถว (นอนในหมู่บ้านปีศาจ)
Day 3 ซีโถว – ร้านชา – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืน
Day 4 เจียอี้ – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain)
Day 5 ไทเป - หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village – น้ำตกสือเฟิน – หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
Day 6 ศูนย์สร้อย Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 29 ส.ค. 62 26,900
15 - 20 ก.ย. 62 26,900
13 - 18 ต.ค. 62 27,900
14 - 19 ต.ค. 62 27,900
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 27,900
16 - 21 พ.ย. 62 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน(1) – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป –ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
16 - 20 ก.ย. 62 26,900
24 - 28 ก.ย. 62 26,900
10 - 14 ต.ค. 62 27,900
19 - 23 ต.ค. 62 27,900
27 - 31 ต.ค. 62 26,900
11 - 15 พ.ย. 62 26,900
22 - 26 พ.ย. 62 26,900
24 - 28 พ.ย. 62 26,900
6 - 10 ธ.ค. 62 27,900
15 - 19 ธ.ค. 62 26,900
16 - 20 ธ.ค. 62 26,900
17 - 21 ธ.ค. 62 26,900
19 - 23 ม.ค. 63 26,900
26 - 30 ม.ค. 63 26,900
10 - 14 ก.พ. 63 26,900
16 - 20 ก.พ. 63 26,900
23 - 27 ก.พ. 63 26,900
2 - 6 มี.ค. 63 26,900
8 - 12 มี.ค. 63 26,900
14 - 18 มี.ค. 63 27,900
21 - 25 มี.ค. 63 27,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครฉงชิ่ง – เมืองอู่หลง
Day 2 เมืองอู่หลง – ถ้ำฝูหยง(รวมกระเช้าขึ้น)– อุทยานหลุมฟ้าสะพานสวรรค์(รวมลิฟท์แก้ว+รถแบตเตอรี่)– ระเบียงแก้วอู่หลง–โชว์ความประทับใจอู่หลง
Day 3 เมืองอู่หลง – นครฉงชิ่ง – หงหยาต้ง – ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย –ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
Day 4 ฉงชิ่ง – เมืองต้าจู๋ – เมืองโบราณชางโจว – ผาหินแกะสลักต้าจู๋ (รวมรถแบตเตอรี่) – ฉงชิ่ง – หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว
Day 5 พิพิธภัณฑ์ซานเสีย – มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – สนามบินฉงชิ่ง -ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 ต.ค. 62 30,900
19 - 23 ต.ค. 62 30,900
9 - 13 พ.ย. 62 26,900
6 - 10 ธ.ค. 62 26,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – นครเฉิงตู
Day 2 เฉิงตู – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
Day 3 จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รวมรถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
Day 4 จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู
Day 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ถนนคนเดินซุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
Day 6 เฉิงตู – ถนนโบราณจิ่นหลี่ – ศาลเจ้าสามก๊ก – สนามบิน
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 16 ต.ค. 62 30,900
18 - 23 ต.ค. 62 30,900
8 - 13 พ.ย. 62 27,500
5 - 10 ธ.ค. 62 27,500
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 26 ส.ค. 62 27,900
20 - 23 ก.ย. 62 27,900
27 - 30 ก.ย. 62 27,900
12 - 15 ต.ค. 62 27,900
25 - 28 ต.ค. 62 27,900
8 - 11 พ.ย. 62 27,900
12 - 15 ธ.ค. 62 27,900
20 - 23 ธ.ค. 62 27,900
7 - 10 ก.พ. 63 27,900
14 - 17 ก.พ. 63 27,900
21 - 24 ก.พ. 63 27,900
3 - 6 มี.ค. 63 27,900
5 - 8 มี.ค. 63 27,900
13 - 16 มี.ค. 63 27,900
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ฉงชิ่ง – อู่หลง
Day 2 อู่หลง – อุทยานหลุมบ่อฟ้า – ถ้ำฝูหยงต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
Day 3 ฉงชิ่ง – เมืองตูเจียงเอี้ยน – เขื่อนตูเจียงเอี้ยน – เม่าเสี้ยน
Day 4 เม่าเสี้ยน – อุทยานหวงหลง (รวมรถกระเช้า) – จิ่วจ้ายโกว
Day 5 จิ่วจ้ายโกว(เต็มวัน) รวมรถเวียนในอุทยาน-โชว์ทิเบต
Day 6 จิ่วจ้ายโกว – ทะเลสาบเต๋ยซี – เมืองโบราณซงพาน – เฉิงตู
Day 7 เฉิงตู – วังแพะเขียว –ถนนโบราณจิ๋งหลี่ – โชว์อลังการ TOP SHOW OF SI CHUAN
Day 8 เฉิงตู – วัดเจาเจี๋ย - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 ต.ค. 62 38,900
18 - 25 ต.ค. 62 38,900
8 - 15 พ.ย. 62 35,900
4 - 11 ธ.ค. 62 35,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ เฉิงตู – เมืองเม่าเสี้ยน
Day 2 เม่าเสี้ยน – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติหวงหลง(รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว
Day 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโจว(รวมรถเหมาในอุทยาน) – ชมโชว์ธิเบต
Day 4 จิ่วจ้ายโกว – เมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉิงตู
Day 5 เฉิงตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถราง) – เมืองเล่อซาน – ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน
Day 6 ง้อไบ๊ – ยอดเขาจินติ่ง – พระโพธิสัตว์ผู่เสียน10หน้าทรงช้าง – วัดหัวจ้าง – ง้อไบ๊
Day 7 ง้อไบ๊ – เฉิงตู – วัดต้าฉือ – ถนนคนเดินไท่กู่หลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก(ที่นั่งระดับA)
Day 8 ร้านหยก – ศาลเจ้าสามก๊ก – เมนูพิเศษ(สมุนไพรจีน) – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 ต.ค. 62 42,900
18 - 25 ต.ค. 62 42,900
8 - 15 พ.ย. 62 38,900
4 - 11 ธ.ค. 62 38,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 26 ส.ค. 62 50,900
20 - 22 ก.ย. 62 50,900
27 - 29 ก.ย. 62 50,900
4 - 6 ต.ค. 62 50,900
18 - 20 ต.ค. 62 50,900
25 - 27 ต.ค. 62 50,900
12 - 14 พ.ย. 62 50,900
26 - 28 พ.ย. 62 50,900
10 - 12 ธ.ค. 62 50,900
17 - 19 ธ.ค. 62 50,900
4 - 6 ก.พ. 63 50,900
18 - 20 ก.พ. 63 50,900
10 - 12 มี.ค. 63 50,900
18 - 20 มี.ค. 63 50,900
25 - 27 มี.ค. 63 50,900

CNSL1 เส้นทางสายไหม ทัวร์ดีมีระดับ 11D9N CZ

11 วัน 9 คืน

21 ต.ค. - 11 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 59,900.-
Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Day 2 นครอูหลู่มู่ฉี – ทะเลสาบเทียนฉือ (รวมล่องเรือ, รถแบตเตอรี่, รถรับส่ง)– ตลาดต้าปาจ๋า – ระบำซินเจียง ณ โรงละครต้าปาจ๋า
Day 3 ถูหลู่ฟัน – คานเอ๋อร์จิ่ง – เจดีย์ซูกง – เยี่ยมชมบ้านของชนเผ่าอุยกูร์ – ภูเขาเปลวไฟ(รวมค่าเข้าชม) – เมืองโบราณเกาชัง (รวมรถแบตเตอรี่)
Day 4 รถไฟหัวจรวดสู่เมืองตุนหวง – เนินทรายหมิงซาซาน(รวมรถแบตเตอรี่, รองเท้ากันทราย,รวมขี่อูฐ) – ทะเลสาบพระจันทร์เสี้ยว – ตลาดกลางคืนซาโจว
Day 5 ถ้ำผาม่อเกาคู (มรดกโลก) – เมืองจิ่วฉวน
Day 6 จิ่วฉวน – เจียยี่กวย - ด่านเจียยี่กวน (รวมรถแบตเตอรี่) จางเย่ – เขาสายรุ้ง จางเย่ ตันเซี๋ย
Day 7 นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองหลานโจว – สะพานเหล็กจงซาน – อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง
Day 8 เขื่อนหลิวเจียเสีย – ล่องเรือชมแม่น้ำเหลือง(หวงเหอ) – วัดปิ่งหลิงซื่อ – นั่งรถไฟหัวจรวดสู่เมืองซีอาน
Day 9 สุสานทหารม้าดินเผาจิ๋นซีฮ่องเต้(รวมรถแบตเตอรี่) – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – โชว์ราชวงศ์ถัง
Day 10 พิพิธภัณฑ์ซีอาน – ตลาดมุสลิม - ท่าอากาศยานซีอาน – เมืองกวางเจา – กรุงเทพฯ
Day 11 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
21 - 31 ต.ค. 62 62,900
1 - 11 ธ.ค. 62 59,900

GDJP1 Aomori ใบไม้เปลี่ยนสี Akita Yamakata 7D4N JL

7 วัน 4 คืน

11 ต.ค. - 7 ธ.ค. 62


เริ่มต้น 63,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ – อาโอโมริ
Day 2 สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอาโอโมริ - ตลาดปลาฟูรุคาวะ - พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ - พื้นที่ทางโบราณคดี ซานนาอิ มารุยาม่า - A Factory
Day 3 อาโอโมริ - ภูเขาฮักโกดะ - Inakadate Village - อากิตะ - พิพิธภัณฑ์นามาฮาเกะ
Day 4 อากิตะ - ทะเลสาบทะซะวะ - เมืองคะคุโนะดาเตะ - Iyataka Shrine
Day 5 อากิตะ - ยามากาตะ - กินซันออนเซ็น - วัดยามาเดระ หรือ วัดริชชะกุจิ
Day 6 ยามากาตะ - สวนผลไม้โอโชคะจุ - อิออน เทนโด - กรุงเทพฯ
Day 7 กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 17 ต.ค. 62 63,900
21 - 27 ต.ค. 62 63,900
1 - 7 ธ.ค. 62 66,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินนิวชิโตเสะ – อาซาฮิกาว่า - อาบาชิริ
Day 3 ทะเลสาบอะบาชิริ – ล่องเรือตัดน้ำแข็ง – อาซาฮิกาว่า พิพิธภัณฑ์น้ำแข็งขั้วโลก - โรงแรม
Day 4 อาซาฮิกาว่า - ซัปโปโร
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - ซัปโปโร
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
6 - 11 ก.พ. 63 64,900

GDJP2 Hokkaido New Year 2020 6D4N TG

6 วัน 4 คืน

28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63


เริ่มต้น 65,500.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สุวรรณภูมิ
Day 2 ฮอกไกโด - สนามบินชิโตเสะ - ภูเขาไฟโชวะ - สถานีขึ้นกระเช้าอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - ทะเลสาบโทยะ
Day 3 โนโบริเบะสึ - หมู่บ้านนินจา - จิโกะกุดานิ - ซัปโปโร
Day 4 คิโรโระ สกีรีสอร์ท (อิสระกิจกรรม) - ซัปโปโร - หอนาฬิกา - ที่ทำการรัฐบาลเก่า - ศาลเจ้าฮอกไกโด
Day 5 ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ - รอยซ์ช็อกโกแลตเวิลด์ - ห้างดิวตี้ฟรี JOYONE
Day 6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 วันปีใหม่ 65,500