หน้าแรก > ไต้หวัน

Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 เจียอี้ – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
Day 3 2020 Alishan Mountain Marathon
Day 4 รถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
Day 5 วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 21 เม.ย. 63 กลุ่มเดิน-วิ่งระยะสั้น 5Km 36,100
17 - 21 เม.ย. 63 Mini Marathon 10Km 36,100
17 - 21 เม.ย. 63 Half Marathon 21Km 36,500
17 - 21 เม.ย. 63 Full Marathon 42Km 36,900