หน้าแรก > ไต้หวัน

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 14 ส.ค. 62 21,900
26 - 30 ส.ค. 62 20,900
14 - 18 ก.ย. 62 20,900
24 - 28 ก.ย. 62 20,900
7 - 11 ต.ค. 62 21,900
27 - 31 ต.ค. 62 21,900
10 - 14 พ.ย. 62 21,900
25 - 29 พ.ย. 62 21,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์
Day 3 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
10 - 14 ส.ค. 62 22,900
26 - 30 ส.ค. 62 22,900
14 - 18 ก.ย. 62 22,900
24 - 28 ก.ย. 62 22,900
7 - 11 ต.ค. 62 23,900
27 - 31 ต.ค. 62 23,900
10 - 14 พ.ย. 62 23,900
25 - 29 พ.ย. 62 23,900
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เดินทางเมืองหนานโถว –วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน – หมู่บ้านปีศาจซีโถว (นอนในหมู่บ้านปีศาจ)
Day 3 ซีโถว – ร้านชา – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืน
Day 4 เจียอี้ – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain)
Day 5 ไทเป - หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village – น้ำตกสือเฟิน – หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
Day 6 ศูนย์สร้อย Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 29 ส.ค. 62 26,900
15 - 20 ก.ย. 62 26,900
13 - 18 ต.ค. 62 27,900
14 - 19 ต.ค. 62 27,900
27 ต.ค. - 1 พ.ย. 62 27,900
16 - 21 พ.ย. 62 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 23,900
23 - 26 ส.ค. 62 23,900
20 - 23 ก.ย. 62 23,900
27 - 30 ก.ย. 62 23,900
12 - 15 ต.ค. 62 23,900
25 - 28 ต.ค. 62 23,900
8 - 11 พ.ย. 62 23,900
12 - 15 ธ.ค. 62 23,900
20 - 23 ธ.ค. 62 23,900
7 - 10 ก.พ. 63 23,900
14 - 17 ก.พ. 63 23,900
21 - 24 ก.พ. 63 23,900
3 - 6 มี.ค. 63 23,900
5 - 8 มี.ค. 63 23,900
13 - 16 มี.ค. 63 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 24,900
15 - 18 ส.ค. 62 24,900
22 - 25 ส.ค. 62 24,900
12 - 15 ก.ย. 62 24,900
19 - 22 ก.ย. 62 24,900
26 - 29 ก.ย. 62 24,900
3 - 6 ต.ค. 62 24,900
17 - 20 ต.ค. 62 24,900
24 - 27 ต.ค. 62 24,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน(1) – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป –ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
8 - 12 ส.ค. 62 25,900
20 - 24 ส.ค. 62 26,900
16 - 20 ก.ย. 62 26,900
24 - 28 ก.ย. 62 26,900
10 - 14 ต.ค. 62 27,900
19 - 23 ต.ค. 62 27,900
27 - 31 ต.ค. 62 26,900
11 - 15 พ.ย. 62 26,900
22 - 26 พ.ย. 62 26,900
24 - 28 พ.ย. 62 26,900
6 - 10 ธ.ค. 62 27,900
15 - 19 ธ.ค. 62 26,900
16 - 20 ธ.ค. 62 26,900
17 - 21 ธ.ค. 62 26,900
19 - 23 ม.ค. 63 26,900
26 - 30 ม.ค. 63 26,900
10 - 14 ก.พ. 63 26,900
16 - 20 ก.พ. 63 26,900
23 - 27 ก.พ. 63 26,900
2 - 6 มี.ค. 63 26,900
8 - 12 มี.ค. 63 26,900
14 - 18 มี.ค. 63 27,900
21 - 25 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831
Day 3 อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
Day 4 เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 23 ส.ค. 62 25,900
3 - 6 ก.ย. 62 25,900
17 - 20 ก.ย. 62 25,900
1 - 4 ต.ค. 62 25,900
15 - 18 ต.ค. 62 25,900
5 - 8 พ.ย. 62 25,900
19 - 22 พ.ย. 62 25,900
10 - 13 ธ.ค. 62 25,900
14 - 17 ธ.ค. 62 25,900
17 - 20 ธ.ค. 62 25,900
11 - 14 ก.พ. 63 25,900
18 - 21 ก.พ. 63 25,900
3 - 6 มี.ค. 63 25,900
17 - 20 มี.ค. 63 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 4 ส.ค. 62 26,900
23 - 25 ส.ค. 62 26,900
20 - 22 ก.ย. 62 26,900
27 - 29 ก.ย. 62 26,900
4 - 6 ต.ค. 62 26,900
18 - 20 ต.ค. 62 26,900
25 - 27 ต.ค. 62 26,900
12 - 14 พ.ย. 62 26,900
26 - 28 พ.ย. 62 26,900
10 - 12 ธ.ค. 62 26,900
17 - 19 ธ.ค. 62 26,900
4 - 6 ก.พ. 63 26,900
18 - 20 ก.พ. 63 26,900
10 - 12 มี.ค. 63 26,900
18 - 20 มี.ค. 63 26,900
25 - 27 มี.ค. 63 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 4 ส.ค. 62 27,900
23 - 26 ส.ค. 62 27,900
20 - 23 ก.ย. 62 27,900
27 - 30 ก.ย. 62 27,900
12 - 15 ต.ค. 62 27,900
25 - 28 ต.ค. 62 27,900
8 - 11 พ.ย. 62 27,900
12 - 15 ธ.ค. 62 27,900
20 - 23 ธ.ค. 62 27,900
7 - 10 ก.พ. 63 27,900
14 - 17 ก.พ. 63 27,900
21 - 24 ก.พ. 63 27,900
3 - 6 มี.ค. 63 27,900
5 - 8 มี.ค. 63 27,900
13 - 16 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เดินทางเมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ - ชิมชา – เดินทางไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – ไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต – Countdown 2020 ในไทจง
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,800
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
Day 3 อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,800
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
2 - 4 ส.ค. 62 50,900
23 - 25 ส.ค. 62 50,900
20 - 22 ก.ย. 62 50,900
27 - 29 ก.ย. 62 50,900
4 - 6 ต.ค. 62 50,900
18 - 20 ต.ค. 62 50,900
25 - 27 ต.ค. 62 50,900
12 - 14 พ.ย. 62 50,900
26 - 28 พ.ย. 62 50,900
10 - 12 ธ.ค. 62 50,900
17 - 19 ธ.ค. 62 50,900
4 - 6 ก.พ. 63 50,900
18 - 20 ก.พ. 63 50,900
10 - 12 มี.ค. 63 50,900
18 - 20 มี.ค. 63 50,900
25 - 27 มี.ค. 63 50,900

GDZTPE02 Nantou Taichung Taipei 5D3N XW

5 วัน 3 คืน

26 ก.ค. - 24 ต.ค. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
Day 5 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 ก.ค. 62 17,999
27 - 30 ก.ค. 62 15,999
30 ก.ค. - 2 ส.ค. 62 13,999
1 - 5 ส.ค. 62 13,999
2 - 6 ส.ค. 62 12,999
3 - 7 ส.ค. 62 13,999
5 - 9 ส.ค. 62 13,999
8 - 12 ส.ค. 62 17,999
9 - 13 ส.ค. 62 15,999
10 - 14 ส.ค. 62 17,999
12 - 16 ส.ค. 62 13,999
16 - 20 ส.ค. 62 13,999
17 - 21 ส.ค. 62 13,999
19 - 23 ส.ค. 62 13,999
23 - 27 ส.ค. 62 12,999
24 - 28 ส.ค. 62 13,999
26 - 30 ส.ค. 62 13,999
30 ส.ค. - 3 ก.ย. 62 12,999
1 - 5 ก.ย. 62 13,999
2 - 6 ก.ย. 62 13,999
6 - 10 ก.ย. 62 12,999
7 - 11 ก.ย. 62 13,999
9 - 13 ก.ย. 62 12,999
13 - 17 ก.ย. 62 13,999
14 - 18 ก.ย. 62 13,999
20 - 24 ก.ย. 62 12,999
21 - 25 ก.ย. 62 13,999
23 - 27 ก.ย. 62 12,999
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 62 12,999
28 ก.ย. - 2 ต.ค. 62 13,999
2 - 6 ต.ค. 62 14,999
3 - 7 ต.ค. 62 14,999
9 - 13 ต.ค. 62 18,999
10 - 14 ต.ค. 62 18,999
12 - 16 ต.ค. 62 16,999
16 - 20 ต.ค. 62 14,999
17 - 21 ต.ค. 62 14,999
19 - 23 ต.ค. 62 15,999
20 - 24 ต.ค. 62 15,999

GDAZTPE34 Taiwan T-Ded อาตตัวแม่ 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

25 - 29 ก.ค. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
Day 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 ก.ค. 62 16,999

GDZTPE31 Nantou Chiayi Taichung Taipei 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

24 ก.ค. - 1 ก.ย. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้
Day 2 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทจง – เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง
Day 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก - Mitsui Outlet Park - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 27 ก.ค. 62 14,999
26 - 29 ก.ค. 62 17,999
3 - 6 ส.ค. 62 14,999
8 - 11 ส.ค. 62 16,999
22 - 25 ส.ค. 62 14,999
24 - 27 ส.ค. 62 14,999
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 14,999

GDZTPE01 Taiwan Nantou Chiayi Taichung Taipei 6D4N XW

6 วัน 4 คืน

24 ก.ค. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 15,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5 เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง
Day 6 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 29 ก.ค. 62 19,999
7 - 12 ส.ค. 62 18,999
21 - 26 ส.ค. 62 15,999
11 - 16 ก.ย. 62 16,999
25 - 30 ก.ย. 62 15,999
2 - 7 ต.ค. 62 15,999
9 - 14 ต.ค. 62 19,999
19 - 24 ต.ค. 62 17,999
22 - 27 ต.ค. 62 18,999
Day 1 สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินดอนเมือง ● สนามบินเถาหยวน● หมู่บ้านสายรุ้ง ● MIHAYARA ICE CREAM ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่ ● เจียอี้
Day 3 เจียอี้ ● อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ● ร้านใบชา ● ไถจง ● ไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไถจง ● ไทเป ● ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ● ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น ● ตลาดปลาไทเป
Day 5 ไทเป ● ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง ● พิพิธภัณฑ์กู้กง ● ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ● ศูนย์เครื่องสำองค์ ● อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค ● วัดหลงซาน ● ชอปปิ้งซีเหมินติง
Day 6 ไทเป ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 29 ก.ค. 62 18,900
31 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 16,900
7 - 12 ส.ค. 62 18,900
14 - 19 ส.ค. 62 17,900
28 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 17,900
11 - 16 ก.ย. 62 17,900
25 - 30 ก.ย. 62 16,900
2 - 7 ต.ค. 62 17,900
9 - 14 ต.ค. 62 17,900
16 - 21 ต.ค. 62 17,900
23 - 28 ต.ค. 62 17,900

GDZTPE32 Nantou Taichung Taipei 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

25 ก.ค. - 29 ก.ย. 62


เริ่มต้น 16,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง
Day 4 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ก.ค. 62 16,999
2 - 5 ส.ค. 62 16,999
8 - 11 ส.ค. 62 18,999
9 - 12 ส.ค. 62 19,999
15 - 18 ส.ค. 62 16,999
22 - 25 ส.ค. 62 16,999
29 ส.ค. - 1 ก.ย. 62 16,999
5 - 8 ก.ย. 62 16,999
12 - 15 ก.ย. 62 17,999
19 - 22 ก.ย. 62 16,999
26 - 29 ก.ย. 62 16,999
Day 1 เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เถาหยวน (BR206 : 01.45-06.35) ผูหลี่-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
Day 4 เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (BR205 : 20.45-23.30)
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 24 ส.ค. 62 18,999
3 - 7 ก.ย. 62 18,999
16 - 20 พ.ย. 62 18,999

GDZTPE03 Taiwan Nantou Chiayi Taichung Taipei Hualian 7D5N XW

7 วัน 5 คืน

23 ก.ค. - 23 ต.ค. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ย่านซีเหมินติง
Day 5 ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน
Day 6 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – MITSUI OUTLET PARK
Day 7 สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 29 ก.ค. 62 22,999
25 - 31 ก.ค. 62 22,999
6 - 12 ส.ค. 62 21,999
8 - 14 ส.ค. 62 21,999
20 - 26 ส.ค. 62 19,999
10 - 16 ก.ย. 62 21,999
24 - 30 ก.ย. 62 19,999
8 - 14 ต.ค. 62 22,999
10 - 16 ต.ค. 62 22,999
17 - 23 ต.ค. 62 22,999

GDZTPE20 Taiwan Nantou Chiayi Taichung Taipei 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

25 ก.ค. 62 - 3 ม.ค. 63


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 28 ก.ค. 62 20,999
1 - 4 ส.ค. 62 19,999
8 - 11 ส.ค. 62 19,999
9 - 12 ส.ค. 62 22,999
5 - 8 ก.ย. 62 19,999
19 - 22 ก.ย. 62 19,999
5 - 8 ต.ค. 62 20,999
10 - 13 ต.ค. 62 23,999
12 - 15 ต.ค. 62 23,999
17 - 20 ต.ค. 62 20,999
19 - 22 ต.ค. 62 20,999
20 - 23 ต.ค. 62 22,999
24 - 27 ต.ค. 62 20,999
25 - 28 ต.ค. 62 21,999
26 - 29 ต.ค. 62 20,999
2 - 5 พ.ย. 62 19,999
7 - 10 พ.ย. 62 19,999
9 - 12 พ.ย. 62 19,999
14 - 17 พ.ย. 62 19,999
16 - 19 พ.ย. 62 19,999
21 - 24 พ.ย. 62 19,999
23 - 26 พ.ย. 62 19,999
28 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 19,999
30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 62 19,999
5 - 8 ธ.ค. 62 22,999
7 - 10 ธ.ค. 62 22,999
12 - 15 ธ.ค. 62 19,999
14 - 17 ธ.ค. 62 19,999
19 - 22 ธ.ค. 62 19,999
21 - 24 ธ.ค. 62 20,999
26 - 29 ธ.ค. 62 20,999
30 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 28,999
31 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 28,999

GDZTPE21 Taiwan Nantou Chiayi Taichung 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

24 ก.ค. 62 - 4 ม.ค. 63


เริ่มต้น 24,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
Day 4 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
24 - 28 ก.ค. 62 26,999
7 - 11 ส.ค. 62 24,999
9 - 13 ส.ค. 62 26,999
21 - 25 ส.ค. 62 24,999
6 - 10 ก.ย. 62 24,999
20 - 24 ก.ย. 62 24,999
2 - 6 ต.ค. 62 25,999
4 - 8 ต.ค. 62 25,999
9 - 13 ต.ค. 62 26,999
11 - 15 ต.ค. 62 26,999
18 - 22 ต.ค. 62 25,999
23 - 27 ต.ค. 62 26,999
25 - 29 ต.ค. 62 24,999
26 - 30 ต.ค. 62 24,999
1 - 5 พ.ย. 62 24,999
6 - 10 พ.ย. 62 24,999
8 - 12 พ.ย. 62 24,999
13 - 17 พ.ย. 62 24,999
15 - 19 พ.ย. 62 24,999
20 - 24 พ.ย. 62 24,999
22 - 26 พ.ย. 62 24,999
27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 62 24,999
30 พ.ย. - 4 ธ.ค. 62 24,999
4 - 8 ธ.ค. 62 25,999
6 - 10 ธ.ค. 62 26,999
7 - 11 ธ.ค. 62 26,999
13 - 17 ธ.ค. 62 24,999
18 - 22 ธ.ค. 62 24,999
20 - 24 ธ.ค. 62 24,999
25 - 29 ธ.ค. 62 24,999
30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 31,999
31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 31,999