หน้าแรก > ไต้หวัน

GDSK1 Taiwan ลั้ลลา สงกรานต์ 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

12 - 16 เม.ย. 62


เริ่มต้น 38,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ -> เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 2 EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ – เจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน -> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 38,900
Day 1 กรุงเทพฯ -> เกาสง - ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 2 EDA WORD (สวนสนุก+SHOPPING OUTLET MALL) – วัดฝอกวงซัน – เจดีย์มังกรเสือ – เจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – หนานโถว – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ไทเป – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมขึ้นจุดชมวิวชั้นที่ 89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 GERMANIUM POWER - พิพิธภัณฑ์กู้กง - สนามบินเถาหยวน -> กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
13 - 17 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 38,900

GT0-5 Taiwan เพลินเพลิน 4D3N VZ

4 วัน 3 คืน

19 เม.ย. - 28 ต.ค. 62


เริ่มต้น 15,555.-
Day 1 กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
Day 2 ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
Day 4 หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 22 เม.ย. 62 15,555
10 - 13 พ.ค. 62 15,555
24 - 27 พ.ค. 62 15,555
7 - 10 มิ.ย. 62 16,666
21 - 24 มิ.ย. 62 15,555
5 - 8 ก.ค. 62 15,555
19 - 22 ก.ค. 62 15,555
2 - 5 ส.ค. 62 15,555
16 - 19 ส.ค. 62 15,555
13 - 16 ก.ย. 62 16,666
20 - 23 ก.ย. 62 15,555
27 - 30 ก.ย. 62 15,555
11 - 14 ต.ค. 62 17,777
25 - 28 ต.ค. 62 15,555

GT7 Taiwan อารีซัน เบาเบา 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

9 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 20,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 เม.ย. 62 21,900
10 - 14 พ.ค. 62 20,900
5 - 9 มิ.ย. 62 20,900
26 - 30 มิ.ย. 62 20,900

GT88 Taiwan เฮง เฮง ไหว้พระ 8 วัด 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

18 เม.ย. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 23,900.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 21 เม.ย. 62 23,900
10 - 13 พ.ค. 62 23,900
23 - 26 พ.ค. 62 23,900
6 - 9 มิ.ย. 62 23,900
13 - 16 มิ.ย. 62 23,900
20 - 23 มิ.ย. 62 23,900
27 - 30 มิ.ย. 62 23,900
11 - 14 ก.ค. 62 23,900
18 - 21 ก.ค. 62 23,900
25 - 28 ก.ค. 62 23,900
1 - 4 ส.ค. 62 23,900
9 - 12 ส.ค. 62 23,900
15 - 18 ส.ค. 62 23,900
22 - 25 ส.ค. 62 23,900
12 - 15 ก.ย. 62 23,900
19 - 22 ก.ย. 62 23,900
26 - 29 ก.ย. 62 23,900
3 - 6 ต.ค. 62 23,900
17 - 20 ต.ค. 62 23,900
24 - 27 ต.ค. 62 23,900

GT89 Taiwan ไหว้พระ มงคล 5 วัด 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

18 เม.ย. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 24,900.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด - เจดีย์มังกรเสือ - วัดฉือจี้ - วัดฝอกวงซัน - หนานโถว
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา - ไทเป – ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป - วัดหลงซาน - วัดสิงเทียนกง - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
18 - 21 เม.ย. 62 24,900
10 - 13 พ.ค. 62 25,900
23 - 26 พ.ค. 62 24,900
6 - 9 มิ.ย. 62 24,900
13 - 16 มิ.ย. 62 24,900
20 - 23 มิ.ย. 62 24,900
27 - 30 มิ.ย. 62 24,900
11 - 14 ก.ค. 62 24,900
18 - 21 ก.ค. 62 24,900
25 - 28 ก.ค. 62 24,900
1 - 4 ส.ค. 62 24,900
9 - 12 ส.ค. 62 25,900
15 - 18 ส.ค. 62 24,900
22 - 25 ส.ค. 62 24,900
12 - 15 ก.ย. 62 24,900
19 - 22 ก.ย. 62 24,900
26 - 29 ก.ย. 62 24,900
3 - 6 ต.ค. 62 24,900
17 - 20 ต.ค. 62 24,900
24 - 27 ต.ค. 62 24,900

GT5-5 TAIWAN ARISHAN กรุ้งกริ้ง 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

28 - 31 มี.ค. 62


เริ่มต้น 25,500.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ไต้หวัน – เจียอี้
Day 2 เจียอี้ – อุทยานอารีซัน (รวมนั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถัมซำจั๋ง –ไทเป – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่
Day 4 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 25,500

GT6 Taiwan ทาโรโกะ โอ๊ะโอ๊ะ 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

9 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 25,900.-
Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ - วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง - ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไทจง – ไทเป – เหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 4 ไทเป – นั่งรถไฟด่วน -> ฮัวเหลียน -> อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ– ฮัวเหลียน – นั่งรถไฟด่วน -> ไทเป – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว
Day 5 พิพิธภัณฑ์กู้กง – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
9 - 13 เม.ย. 62 26,900
10 - 14 พ.ค. 62 25,900
5 - 9 มิ.ย. 62 25,900
26 - 30 มิ.ย. 62 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 21 เม.ย. 62 26,900
11 - 13 พ.ค. 62 26,900
24 - 26 พ.ค. 62 26,900
7 - 9 มิ.ย. 62 26,900
14 - 16 มิ.ย. 62 26,900
21 - 23 มิ.ย. 62 26,900
28 - 30 มิ.ย. 62 26,900
12 - 14 ก.ค. 62 26,900
19 - 21 ก.ค. 62 26,900
26 - 28 ก.ค. 62 26,900
2 - 4 ส.ค. 62 26,900
10 - 12 ส.ค. 62 26,900
16 - 18 ส.ค. 62 26,900
23 - 25 ส.ค. 62 26,900
13 - 15 ก.ย. 62 26,900
20 - 22 ก.ย. 62 26,900
27 - 29 ก.ย. 62 26,900
4 - 6 ต.ค. 62 26,900
18 - 20 ต.ค. 62 26,900
25 - 27 ต.ค. 62 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
20 - 23 เม.ย. 62 27,900
1 - 4 พ.ค. 62 วันแรงงาน 27,900
17 - 20 พ.ค. 62 วันวิสาขบูชา 28,900
25 - 28 พ.ค. 62 27,900
7 - 10 มิ.ย. 62 27,900
13 - 16 มิ.ย. 62 27,900
22 - 25 มิ.ย. 62 27,900
4 - 7 ก.ค. 62 27,900
13 - 16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา 28,900
26 - 29 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28,900
1 - 4 ส.ค. 62 27,900
8 - 11 ส.ค. 62 27,900
24 - 27 ส.ค. 62 27,900
6 - 9 ก.ย. 62 27,900
21 - 24 ก.ย. 62 27,900
11 - 14 ต.ค. 62 28,900
18 - 21 ต.ค. 62 27,900
26 - 29 ต.ค. 62 27,900

GT9 Taiwan Michelin Star กินหรู อยู่สบายพัก 5 ดาว 3D2N CI

3 วัน 2 คืน

19 เม.ย. - 27 ต.ค. 62


เริ่มต้น 50,900.-
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 21 เม.ย. 62 50,900
11 - 13 พ.ค. 62 50,900
24 - 26 พ.ค. 62 50,900
7 - 9 มิ.ย. 62 50,900
14 - 16 มิ.ย. 62 50,900
21 - 23 มิ.ย. 62 50,900
28 - 30 มิ.ย. 62 50,900
12 - 14 ก.ค. 62 50,900
19 - 21 ก.ค. 62 50,900
26 - 28 ก.ค. 62 50,900
2 - 4 ส.ค. 62 50,900
10 - 12 ส.ค. 62 50,900
16 - 18 ส.ค. 62 50,900
23 - 25 ส.ค. 62 50,900
13 - 15 ก.ย. 62 50,900
20 - 22 ก.ย. 62 50,900
27 - 29 ก.ย. 62 50,900
4 - 6 ต.ค. 62 50,900
18 - 20 ต.ค. 62 50,900
25 - 27 ต.ค. 62 50,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง –สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
Day 2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง –สนามบินเถาหยวน
Day 4 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
31 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 11,777
2 - 5 เม.ย. 62 11,777
6 - 9 เม.ย. 62 15,999
11 - 14 เม.ย. 62 15,999
12 - 15 เม.ย. 62 16,666
13 - 16 เม.ย. 62 17,777
14 - 17 เม.ย. 62 16,666
23 - 26 เม.ย. 62 11,777

GDFJL SS04 ไต้หวัน ไลอ้อน ไถจง ฟลอร่า 4D2N SL

4 วัน 2 คืน

30 มี.ค. - 29 เม.ย. 62


เริ่มต้น 10,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
Day 2 สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION -ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคม) - Duty Free- ซีเหมินติง - กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
Day 4 สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 10,999
6 - 9 เม.ย. 62 11,999
20 - 23 เม.ย. 62 10,999
26 - 29 เม.ย. 62 10,999

GDJVW2 WOW WOW TAIWAN 9999 4D2N SL

4 วัน 2 คืน

26 - 30 มี.ค. 62


เริ่มต้น 11,777.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน –อุทยานเหย๋หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ ร้านพายสัปปะรด -ซือหลินไนท์มาร์เกต
Day 3 ไทเป -เจอร์เมเนียม-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง วัดหลงซันซื่อ- ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
Day 4 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
26 - 29 มี.ค. 62 11,777
27 - 30 มี.ค. 62 11,777

GDFJL S04 TAIWAN TIGER โปรโมชั่น 4D3N IT

4 วัน 3 คืน

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 12,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง
Day 4 ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 12,999

TGG1 Taiwan Group and Go 4D3N IT

4 วัน 3 คืน

28 - 31 มี.ค. 62


เริ่มต้น 15,900.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน) – ส่งโรงแรมที่พัก
Day 2 หมู่บ้านสายรุ้ง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – ไทเป
Day 3 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน (มีไกด์พาไป ภายใน 10 ชม. พร้อมแจกบัตรรถไฟแบบ 1 วัน/1ท่าน)
Day 4 รถส่งท่านถึงสนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 15,900

GDSK2 Taiwan ชิวชิว สงกรานต์ 5D4N BR

5 วัน 4 คืน

11 - 15 เม.ย. 62


เริ่มต้น 28,900.-
Day 1 กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – อาบน้ำแร่
Day 2 เมืองเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี - นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา - เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์
Day 4 ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด– อุทยานเหย่หลิ่ว –หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 28,900

GDSK3 Taiwan สงกรานต์ ฟินฟิน 5D4N CI

5 วัน 4 คืน

12 - 16 เม.ย. 62


เริ่มต้น 40,900.-
Day 1 กรุงเทพ - สนามบินเถาหยวน – ไทเป - ซีเหมินติง - อาบน้ำแร่ส่วนตัว
Day 2 ไทเป - นั่งรถไฟด่วน - ฮัวเหลียน - ทาโรโกะ - นั่งรถไฟด่วน - ไทเป
Day 3 พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – สวนความคิด สร้างสรรค์จงซาน - ไทจง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทจง – หนานโถว -- วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา +วัดพระถังซัมจั๋ง –ชิมชา – เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 5 ร้านพายสับปะรด - วัดฝอกวงซาน – สนามบินเกาสง – กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
12 - 16 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 40,900
Day 1 กรุงเทพฯ  สนามบินเถาหยวน - พิพิธภัณฑ์กู้กง - ไทจง- ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 2 ไทจง – หนานโถว –หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า (เครื่องเล่น+ชมโชว์)+ นั่งกระเช้า – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เจียอี้
Day 3 เจียอี้ - อุทยานเขาอารีซัน เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี่ยเจียง
Day 4 ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด -เจดีย์มังกรเสือ – วัดฝอกวงซัน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) - E-DA WORLD (รวมบัตรเครื่องเล่น) + SHOPPING OUTLET MALL
Day 5 เกาสง - อุทยานเขิ่นติง - หมาวปี้โถว - ประภาคารเอ๋อหลวนปี้ - ไถตง
Day 6 ไถตง - ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว - สายน้ำไหลย้อน – ซานเซียนไถ - Monument marking the Tropic of Cancer - สือทีผิง - ฮวาเหลียน
Day 7 อุทยานทาโรโกะ - ฮวาเลียน - นั่งรถไฟด่วน – อี้หลาน - เหย่หลิ่ว-ไทเป- อาบน้ำแร่
Day 8 GERMANIUM POWER – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101(รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น89) – ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน  กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 18 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ 50,900

GDJVW7 Lover Taiwan เทศกาลดอกไม้ Expo 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

29 มี.ค. - 30 เม.ย. 62


เริ่มต้น 13,333.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
Day 2 เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
Day 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 13,333
18 - 22 เม.ย. 62 14,555
19 - 23 เม.ย. 62 14,555
20 - 24 เม.ย. 62 14,555
24 - 28 เม.ย. 62 เทศกาลดอกไม้นานาชาติ เปลี่ยนเป็นเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 14,555
25 - 29 เม.ย. 62 เทศกาลดอกไม้นานาชาติ เปลี่ยนเป็นเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 14,555
26 - 30 เม.ย. 62 เทศกาลดอกไม้นานาชาติ เปลี่ยนเป็นเดินทางท่องเที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 14,555

GDFJL SS05 ไต้หวัน ไลอ้อน อาลีซาน ฟลอร่า 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

28 มี.ค. - 28 เม.ย. 62


เริ่มต้น 13,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน
Day 2 สนามบินเถาหยวน-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสียงกง-วัดเหวิ่นหวู่-TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต
Day 4 เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ
Day 5 สนามบินเถาหยวน -สนามบินดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 13,999
3 - 7 เม.ย. 62 13,999
4 - 8 เม.ย. 62 13,999
10 - 14 เม.ย. 62 13,999
11 - 15 เม.ย. 62 16,999
12 - 16 เม.ย. 62 16,999
13 - 17 เม.ย. 62 16,999
18 - 22 เม.ย. 62 13,999
24 - 28 เม.ย. 62 13,999

GDJVW1 COYOTE TAIWAN ต้นตำหรับ 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

11 - 18 เม.ย. 62


เริ่มต้น 14,555.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-ร้านใบชา ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ตึกไทเป101-ซื่อหลินไนท์
Day 4 ไทเป-ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม-อุทยานเหย๋หลิ่ว-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-วัดหลงซันซื่อ ตลาดซีเหมินติง-พักอาบน้ำแร่
Day 5 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 15 เม.ย. 62 23,999
12 - 16 เม.ย. 62 24,999
13 - 17 เม.ย. 62 23,999
14 - 18 เม.ย. 62 19,999

GDAZTPE35 T-DED ROMANTIC IN TAIWAN 5D3N SL

5 วัน 3 คืน

25 - 30 มี.ค. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
Day 2 สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – เมืองไถจง – ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อ – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – ตั้นซุย – วัดเทียนหยวน – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น (แถมฟรี!! โคมขงหมิง 1 โคม/2 ท่าน) – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK
Day 5 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
25 - 29 มี.ค. 62 14,999
26 - 30 มี.ค. 62 14,999

GDFJL S03 ไต้หวัน ปลื้มปริ่ม 4D3N IT

4 วัน 3 คืน

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 14,999.-
Day 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกช้ัน89)-ซีเหมินติง
Day 4 ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 14,999

GDFJL M01 ไต้หวัน ปังเว่อร์ 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

28 - 31 มี.ค. 62


เริ่มต้น 16,555.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง
Day 4 Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 16,555

GDJVW8 Professional Taiwan เที่ยวครบสูตร 6D4N SL

6 วัน 4 คืน

3 - 19 เม.ย. 62


เริ่มต้น 16,555.-
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
Day 2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
Day 3 เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทเป - ร้านพายสัปปะรด -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ตึกไทเป 101 - ซื่อหลินไนท์
Day 5 ไทเป - เจอร์เมเนียม - อุทยานเหย๋หลิว - สถานีสือเฟิน -หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ – ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
Day 6 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
3 - 8 เม.ย. 62 16,555
4 - 9 เม.ย. 62 16,999
5 - 10 เม.ย. 62 17,999
6 - 11 เม.ย. 62 18,555
9 - 14 เม.ย. 62 19,555
10 - 15 เม.ย. 62 20,555
11 - 16 เม.ย. 62 21,555
12 - 17 เม.ย. 62 24,555
14 - 19 เม.ย. 62 19,555

GDFJL M02-1 ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL 4D3N CI

4 วัน 3 คืน

29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62


เริ่มต้น 17,500.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 2 เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด – Cosmetics Shop – ซีเหมินติง
Day 4 ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE -หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 17,500
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก
Day 2 เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้
Day 3 เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป
Day 5 ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน
Day 6 สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง)
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 4 เม.ย. 62 17,555
4 - 9 เม.ย. 62 21,555
13 - 18 เม.ย. 62 24,555
15 - 20 เม.ย. 62 19,555

GDFJL M06-1 Taiwan อาลีซาน EVA ดี๊ดี Season2 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

1 - 5 พ.ค. 62


เริ่มต้น 17,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง
Day 5 ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 พ.ค. 62 17,999

GDAZTPE46 T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N TG

4 วัน 3 คืน

28 มี.ค. - 25 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 - 31 มี.ค. 62 20,999
29 มี.ค. - 1 เม.ย. 62 21,999
19 - 22 เม.ย. 62 21,999
26 - 29 เม.ย. 62 21,999
4 - 7 พ.ค. 62 20,999
25 - 28 พ.ค. 62 20,999
1 - 4 มิ.ย. 62 19,999
15 - 18 มิ.ย. 62 19,999
22 - 25 มิ.ย. 62 19,999

GDSHBRTPE2 ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย สวนดอกไม้ 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

23 เม.ย. - 22 พ.ค. 62


เริ่มต้น 19,999.-
Day 1 เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 กรุงเทพฯ-เถาหยวน (BR206 : 02.15-06.50) ผูหลี่-ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้ ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว
Day 4 เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
Day 5 ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (BR205 : 20.45-23.40)
วันเวลาเดินทาง ราคา
23 - 27 เม.ย. 62 20,999
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 19,999
4 - 8 พ.ค. 62 19,999
11 - 15 พ.ค. 62 19,999
18 - 22 พ.ค. 62 19,999

GDFJL M04 Taiwan อาลีซาน EVA เป๊ะปัง 5D3N BR

5 วัน 3 คืน

1 - 5 พ.ค. 62


เริ่มต้น 20,555.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 4 เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง
Day 5 อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
1 - 5 พ.ค. 62 20,555

GDFJL M03 ไต้หวัน บรรเจิด 5D4N BR

5 วัน 4 คืน

4 เม.ย. - 27 พ.ค. 62


เริ่มต้น 20,888.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน
Day 2 เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก
Day 4 เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 5 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 8 เม.ย. 62 20,888
23 - 27 พ.ค. 62 20,888

GDFJL L02 เที่ยวครบไต้หวัน 3 อุทยาน 5D4N CI

5 วัน 4 คืน

30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62


เริ่มต้น 21,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองไทเป-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ผิงซีปล่อยโคมลอย (ไม่รวมค่าโคมลอย)
Day 2 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับสู่เมืองยีหลาน-ร้านขนมพายสับปะรด-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ศูนย์ Germanium-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
Day 4 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี- ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 5 Cosmetic shop–อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 21,999

GDFJL L05 Taiwan Eva 3 อุทยาน 6D4N BR

6 วัน 4 คืน

5 เม.ย. - 14 พ.ค. 62


เริ่มต้น 23,555.-
Day 1 กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้
Day 3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
Day 4 เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี
Day 5 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต
Day 6 อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
5 - 10 เม.ย. 62 24,555
18 - 23 เม.ย. 62 23,555
25 - 30 เม.ย. 62 23,555
9 - 14 พ.ค. 62 23,555

GDSHTGTPE5 ไต้หวัน ขนมดอกอัญชัน อาลีซาน 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

29 มี.ค. - 2 เม.ย. 62


เริ่มต้น 23,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ-เถาหยวน (TG632 : 08.15-12.45) ผูหลี่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองเจียอี้
Day 2 เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ชมดอกซากุระ ช่วงกลางเดือนมีนาคม-เมษายน)-เมืองไถจง-เฟิง เจี่ยไนท์มาเก็ต
Day 3 ไถจง-2018 TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ ซีเหมินติง
Day 4 ไทเป-DUTY FREE -อุทยานเย๋หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-ศูนย์ สร้อยสุขภาพ-ชมตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-เมืองเถาหยวน
Day 5 GLORIA OUTLETS-สนามบินเถาหยวน กรุงเทพฯ (TG633 : 13.55-16.50)
วันเวลาเดินทาง ราคา
29 มี.ค. - 2 เม.ย. 62 23,999

GDAZTPE47 T-DED GRAND TAIWAN 5D4N TG

5 วัน 4 คืน

30 มี.ค. - 30 มิ.ย. 62


เริ่มต้น 23,999.-
Day 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้
Day 2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
Day 3 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) – ร้านกาแฟ
Day 4 ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
Day 5 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – COSMETIC SHOP – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
วันเวลาเดินทาง ราคา
30 มี.ค. - 3 เม.ย. 62 23,999
3 - 7 เม.ย. 62 25,999
20 - 24 เม.ย. 62 23,999
24 - 28 เม.ย. 62 23,999
27 เม.ย. - 1 พ.ค. 62 25,999
16 - 20 พ.ค. 62 25,999
22 - 26 พ.ค. 62 23,999
29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 62 23,999
5 - 9 มิ.ย. 62 23,999
12 - 16 มิ.ย. 62 23,999
26 - 30 มิ.ย. 62 23,999