หน้าแรก > ไต้หวัน

Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 เจียอี้ – ชิมชา – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซัน
Day 3 2020 Alishan Mountain Marathon
Day 4 รถไฟความเร็วสูงเข้าสู่เมืองไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
Day 5 วัดหลงซาน – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
17 - 21 เม.ย. 63 กลุ่มเดิน-วิ่งระยะสั้น 5Km 36,100
17 - 21 เม.ย. 63 Mini Marathon 10Km 36,100
17 - 21 เม.ย. 63 Half Marathon 21Km 36,500
17 - 21 เม.ย. 63 Full Marathon 42Km 36,900
Day 1 กรุงเทพฯ - เถาหยวน (ประเทศไต้หวัน)
Day 2 ไทเป – หนานโถว – วัดเหวินอวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซำจั้ง – หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า – ไทจง
Day 3 ไทจง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ทะเลสาบ 2 พี่น้อง - ป่าสน – รถไฟโบราณ – เจียอี้
Day 4 เจียอี้ – เกาสง – วัดฝอกวงซาน – อีด้า เวิลด์
Day 5 เกาสง – วัดเจดีย์มังกร เสือ – ร้านพายสับปะรด – ไถตง
Day 6 ไถตง – ลิตเติ้ลเหย่หลิ่ว – สะพาน 8 โค้ง – Monument Marking the Tropic of Cancer จุดชมวิวสือทีผิง – ทาโรโกะ – ฮวาเหลียน
Day 7 ฮวาเหลียน – รถไฟด่วน สู่เมืองไทเป – เย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
Day 8 ไทเป - สร้อยเจอมาเนียม – เจียงไคเชค – ซีเหมินติง – ดิวตี้ฟรี – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 วันปีใหม่ 39,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน- ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป – วัดเสียไห่เฉิงหวงเมี่ยว – วัดต้าหลงตงเป่าอัน – วัดขงจื้อ – วัดเทียนโฮ่ว – วัดชิงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
Day 3 ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – วัดสิงเทียนกง – ร้านขนมเค้กพายสัปปะรด
Day 4 วัดกวนตู้ - ร้านสินค้าปลอดภาษี – MITSUI OUTLET - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 ก.พ. 63 23,900
14 - 17 ก.พ. 63 23,900
21 - 24 ก.พ. 63 23,900
3 - 6 มี.ค. 63 23,900
5 - 8 มี.ค. 63 23,900
13 - 16 มี.ค. 63 23,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเกาสง – โรงแรม
Day 2 เกาสง - ร้านพายสับปะรด – วัดโฝวกวงซัน – สนามบินเกาสง – บินภายในเกาสง เกาะจินเหมิน – ตึกจวี่กวง – ร้านขนมน้ำตาลฆ้อง – ห้องน้ำชา 831
Day 3 อุโมงค์ไจ่ซาน – พิพิธภัณฑ์กระสุนปืนใหญ่ซือซาน – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์สงคราม 823–ร้านสมุนไพรอี้เถียวเกิง–ร้านเส้นหมี่จินเหมิน บินภายในจากเกาะจินเหมินสู่เกาสง – ช้อปปิ้งซินเจ่เจียง
Day 4 เกาสง –เจดีย์มังกรเสือ – สนามบินเกาสง – กรุงเทพ
วันเวลาเดินทาง ราคา
11 - 14 ก.พ. 63 25,900
18 - 21 ก.พ. 63 25,900
3 - 6 มี.ค. 63 25,900
17 - 20 มี.ค. 63 25,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจียอี้
Day 2 อุทยานอาหลี่ซัน(1) – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเสวียนกวง – วัดเหวินอู่ – เมืองไทจง
Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ Germanium Power – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – นั่งรถไฟ TRA สู่เมืองฮัวเหลียน
Day 4 อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ(2) – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป –ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – DUTY FEE – ซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ
Day 5 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว(3) – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
19 - 23 ม.ค. 63 26,900
26 - 30 ม.ค. 63 26,900
10 - 14 ก.พ. 63 26,900
14 - 18 ก.พ. 63 26,900
16 - 20 ก.พ. 63 26,900
23 - 27 ก.พ. 63 26,900
2 - 6 มี.ค. 63 26,900
8 - 12 มี.ค. 63 26,900
14 - 18 มี.ค. 63 27,900
21 - 25 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน - น้ำตกสือเฟิน – เส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี
Day 2 ไทเป – ร้านOH CAFÉ แชมป์คั่วกาแฟของโลก – สวนความคิดสร้างสรรค์ซงซาน -D.I.Y.เค้กพายสับปะรด – แนะนำอาหารมิชลินสตาร์ STREET FOOD ที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต -***พิเศษ ลิ้มรสอาหารมิชลีนสตาร์ 3 ดาวแท้ที่เดียวของไต้หวัน
Day 3 ร้านสินค้าปลอดภาษี - วัดหลงซาน - ซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กทม.
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 6 ก.พ. 63 26,900
18 - 20 ก.พ. 63 26,900
10 - 12 มี.ค. 63 26,900
18 - 20 มี.ค. 63 26,900
25 - 27 มี.ค. 63 26,900
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) –ไทเป – พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งชาติ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง
Day 2 ไทเป-พิพิธภัณฑ์ไต้หวัน-สวนพฤกษศาสตร์-พิพิธภัณฑ์มรดกแห่งชาติเป่ยโถว-พิพิธภัณฑ์น้ำพุร้อนเป่ยโถว- ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - อาบน้ำแร่
Day 3 ไทเป – ชมทำเนียบประธานาธิบดี –ตึกไทเป101 (รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – ร้านสร้อยเจอร์มาเนียม - ร้านพายสับปะรดเว่ยเก๋อ - ร้านสินค้าปลอดภาษี
Day 4 ไทเป – เหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สนามบินนานาชาติเถาหยวน-กรุงเทพฯ
วันเวลาเดินทาง ราคา
7 - 10 ก.พ. 63 27,900
14 - 17 ก.พ. 63 27,900
21 - 24 ก.พ. 63 27,900
3 - 6 มี.ค. 63 27,900
5 - 8 มี.ค. 63 27,900
13 - 16 มี.ค. 63 27,900
Day 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนฝงเจี่ย
Day 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ –นั่งกระเช้า – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า – เดินทางสู่เมืองเจี้ยอี้
Day 3 อาหลี่ซัน – ชิมชา – หมู่บ้านไม้ฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเจี้ยอี้
Day 4 เมืองเถาหยวน – Gloria Outlet – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – Countdown 2020
Day 5 ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ร้านสร้อยสุขภาพเจอมาเนี่ยม – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 39,800
Day 1 กรุงเทพ ฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ไต้หวัน (สนามบินนานาชาติเถาหยวน) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก –ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(เหยียนหวน) Guest House ระดับมิชลินสตาร์ 2 ดาว
Day 2 ไทเป – พิพิธภัณท์กู้กง – ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นชั้น 89)– ร้านอาหารแนะนำจากมิชลิน(ซุปกระดูกหมู) Din Tai Fung ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว - Palais De Chine ระดับมิชลินสตาร์ 3ดาว
Day 3 ไทเป – ร้านค้าปลอดภาษี – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน
วันเวลาเดินทาง ราคา
4 - 6 ก.พ. 63 50,900
18 - 20 ก.พ. 63 50,900
10 - 12 มี.ค. 63 50,900
18 - 20 มี.ค. 63 50,900
25 - 27 มี.ค. 63 50,900